I Informacje podstawowe

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego działającego pod adresem www.stylowelove.com. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Właścicielem i prowadzącym w/w  Sklep Internetowy jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Stylowe Love Sandra Jaskulska, z siedzibą pod adresem ul. Bocheńskiego 69/82, 40-847 Katowice, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6272695456 oraz REGON 360395353.

Prezentowane na stronie internetowej www.stylowelove.com  informacje na temat Towarów oraz ich cen dotyczą wyłącznie Sklepu www.stylowelove.com.

Przed złożeniem zamówienia należy uważnie zapoznać się z treścią niniejszego regulaminu. Dokonując zakupu w Sklepie Internetowym Klient akceptuje postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie.

II Definicje

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin- niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego stylowelove.com;

2. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod www.stylowelove.com, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

3. Sprzedawca - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Stylowe Love Sandra Jaskulska, z siedzibą pod adresem ul. Bocheńskiego 69/82, 40-847 Katowice, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6272695456 oraz REGON 360395353, będąca właścicielem i prowadzącym Sklep

4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;

5. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

6. Towar– produkt oferowany Klientowi za pośrednictwem Sklepu Internetowego;

7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy „Stylowe Love Sandra Jaskulska” a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;

7. Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014r. poz 827)

8. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

9.Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.

III  Postanowienia ogólne

1. Sprzedawca udostępnia niniejszy Regulamin na stronie internetowej Sklepu.

2. Klienci mogą w dowolnym czasie: uzyskać dostęp do Regulaminu, pobrać go i sporządzić jego wydruk.

3. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem dysponowania przez Klienta urządzeniem teleinformatycznym z dostępem do sieci Internet, poprawnie skonfigurowaną przeglądarką internetową w wersji aktualnej bądź poprzedniej: Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, lub Opera, a także aktywnym i poprawnie skonfigurowanym kontem poczty elektronicznej.

4. Podane na stronie internetowej Sklepu informacje nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy Sprzedaży.

IV Warunki i zasady korzystania ze Sklepu internetowego

1. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.

2. Wypełnienie formularza rejestracyjnego polega na wypełnieniu wszystkich obowiązkowych oraz ewentualnie opcjonalnych pól formularza, przy użyciu prawdziwych, kompletnych i dotyczących Klienta danych.

3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu.

4. Stylowe Love Sandra Jaskulska może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, bądź dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Stylowe Love Sandra Jaskulska.

6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

7. Klient zobowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

V Procedura zawarcia umowy kupna sprzedaży

1. Sklep Internetowy oraz możliwość złożenia Zamówienia są co do zasady dostępne dla Klienta przez cały czas, tj. 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu. O wszelkich planowanych przerwach w dostępie do Strony Klienci będą w miarę możliwości powiadamiani z odpowiednim wyprzedzeniem poprzez zamieszczenie informacji na Stronie

2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.stylowelove.com, dokonać wyboru towaru, rozmiaru i jego kolorystyki z oferty Sklepu, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

3. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

5. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a. przedmiotu zamówienia,

b. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy ,

c. wybranej metody płatności,

d. wybranego sposobu dostawy,

e. czasu dostawy,

6. Złożenie zamówienia może nastąpić poprzez użycie pola „Kupuję i płacę” w Koszyku i jest równoznaczne ze złożeniem Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży Produktów ujętych w zamówieniu.

7. W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz użycie pola „Złóż zamówienie”.
8. Złożenie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Stylowe Love Sandra Jaskulska Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

9. Prawidłowo złożone Zamówienie zostaje potwierdzone informacją zwrotną, zawierającą numer identyfikacyjny Zamówienia oraz komplet danych podanych przez Klienta przy składaniu Zamówienia (względnie dane pochodzące z konta Klienta), przekazaną na podany przez Klienta adres e-mail.

10. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.

11. Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o niemożliwości realizacji zamówienia, w przypadku wystąpienia okoliczności ją powodujących. Udzielenie tej informacji następuje telefonicznie lub elektronicznie, przy użyciu danych z konta Klienta. W takiej sytuacji Klient może dokonać modyfikacji Zamówienia w sposób uzgodniony ze Sprzedawcą lub odstąpić od Umowy Sprzedaży.

12. Zamówienie zostaje anulowane jeżeli Klient nie opłaci zamówienia w ciągu 7 dni lub nie zaznaczy w ciągu 7 dni formy za pobraniem.

13. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

14. Sklep Internetowy może w wybranych przez siebie okresach sprzedawać oferowany Towar po obniżonych cenach tytułem promocji, przeceny lub wyprzedaży posezonowej, przy czym obniżone ceny wskazanych Towarów mogą obowiązywać w okresie wskazanym na Stronie lub do wyczerpania zapasów Towarów objętych obniżką ceny.

VI Dostawa

1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez klienta w trakcie składania zamówienia.

2. Dostawa zamówionych towarów odbywa się przesyłką kurierską za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.

3. Termin realizacji dostawy wynosi do 3 dni roboczych licząc od daty złożenia Zamówienia i dokonania Płatności (w przypadku przesyłek „za pobraniem” – od daty złożenia Zamówienia).

4. W szczególnych przypadkach czas Wydania Produktów może ulec wydłużeniu, o czym Sprzedawca informuje Klienta telefonicznie lub elektronicznie.

VII Metody płatności

1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki;

2. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a. przelewem na rachunek bankowy Sklepu

02 1140 2004 0000 3502 7671 7899

b. przelewem przy użyciu systemu płatności przelewy24.pl

c. gotówką przy odbiorze za pobraniem od firmy kurierskiej;

3. Rachunek lub faktura VAT z tytułu Usługi Sprzedaży zostają dołączone do Produktów podlegających wydaniu.

VIII. Odstąpienie od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres podany w niniejszym Regulaminie.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres: Stylowe Love Sandra Jaskulska, Bocheńskiego 69/82, 40-847 Katowice

4. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

5. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient.

IX Reklamacje

1. Stylowe Love Sandra Jaskulska jako Sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, za niezgodność z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej.

2. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@stylowelove.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać opis problemu oraz dane Klienta. Stylowe Love Sandra Jaskulska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. W treści składanej reklamacji zaleca się podanie danych kontaktowych Klienta, które posłużą udzieleniu odpowiedzi na reklamację oraz prowadzeniu korespondencji z nią związanej.

X Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Stylowe Love Sandra Jaskulska podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Stylowe Love Sandra Jaskulska  o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: Stylowe Love Sandra Jaskulska, ul. Bocheńskiego 69/82, 40-847 Katowice, bądź mailowo pod adres sklep@stylowelove.com.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

5. Stylowe Love Sandra Jaskulska zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stylowe Love Sandra Jaskulska, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Stylowe Love Sandra Jaskulska, a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Stylowe Love Sandra Jaskulska

3. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy polskiego prawa powszechnie obowiązującego.